Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem (Paperback)

Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem By Tue Sy Cover Image

Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem (Paperback)

$7.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

TRUNG A-H M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi n soạn

Trung A-h m, bản H n dịch của C -đ m Tăng-gi -đề-b 僧伽提婆, (Gautama Saṅghadeva) hiện h nh được n i l Th nh điển của Hữu bộ (Sarvāstivāda). Do bởi Tăng-gi -đề-b vốn xuất th n từ Kaśmira (Kế-t n/ Ca-thấp-di-la); đ y l thủ phủ, v cũng được xem l hệ ch nh thống, của Nhất thiết hữu bộ, do đ c thể khẳng định Trung A-h m H n dịch bởi Tăng-gi -đề-b cũng thuộc Hữu bộ. Điều n y được phần lớn c c nh nghi n cứu hiện đại thừa nhận.

Luật của c c bộ ph i, như Ngũ phần, Tăng-kỳ, Tứ phần, Thiện kiến, đều c quan điểm như nhau, theo đ , ngay trong đại hội kết tập lần thứ nhất tại th nh Vương X c c bộ loại Th nh điển nguy n thủy đ được định h nh, trong đ , c c kinh c lượng trung b nh, kh ng d i kh ng ngắn được tập họp chung th nh một bộ loại gọi l Trung. Định nghĩa n y kh ng tuyệt đối ch nh x c, x t theo h nh thức c c kinh thuộc Trung A-h m bản H n dịch hiện tại. Trong số c c kinh được gọi l Trung, tương đương với c c kinh được t m thấy trong Majjhima-Nikāya, cũng c một số c c kinh được t m thấy tương đương trong Trường A-h m, Tạp A-h m, Tăng nhất, hoặc trong c c bộ Dīgha-Nikāya, Samyutta-Nikāya, Khuddaka-Nikāya. V vậy, luật T t-b -đa t -ni T -b -sa của Hữu bộ n u một định nghĩa kh c: "Những nghĩa l 's u xa được n i cho h ng ch ng sinh lợi căn, tập hợp th nh Trung A-h m." Do bởi nguy n bản Phạn hay Sanskrit đ thất lạc, cũng kh ng c bản dịch Tạng ngữ ho n chỉnh tương đương, ngoại trừ một số Kinh đơn h nh bản được t m thấy trong luật Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ (Mūlasarvāstivāda-vinaya) bản dịch Tạng ngữ. To n văn bản được xem l đầy đủ hiện chỉ tồn tại trong bản dịch H n.

Hiện nay cũng chưa c khảo cứu n o khả dĩ x c định h nh thức tập th nh nguy n thủy của Kinh n y.

Trong thời kỳ đầu, c c kinh thuộc Trung A-h m được dịch H n sớm nhất c thể n i do bởi An Thế Cao 安世高, nay vẫn c thể đọc được trong Đại ch nh tạng. Đ y chỉ l bảy trong số 222 kinh hiện được biết.

Nh n chung, khởi đầu từ An Thế Cao, trong khoảng ni n hiệu Kiến H a 2 đời Hậu H n (tl. 148), cho đến Ph p Hiền 法賢, ni n hiệu H m Ninh 4 đời Tống (tl. 1001), c tất cả 70 kinh đơn h nh bản thuộc Trung A-h m. (...)

Ghi ch

1. Bộ Trung A-h m gồm c 4 quyển (q.1-4) do Tuệ Sỹ dịch Việt v ch th ch; cộng 1's ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi n soạn.

2. To n bộ's ch do Hội Ấn H nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h nh phi lợi nhuận. Với t m nguyện c ng dường Ph p th , Hội Ấn H nh ĐTKVN lần lượt in c c Kinh Luật Luận tr n giấy tốt v b a d y tại c c nh in chuy n dụng để c ng dường thập phương. Ngo i ra, nếu qu vị muốn thỉnh Kinh's ch theo nhu cầu c nh n m kh ng bị gi n đoạn, hay trường hợp Kinh's ch in đ ph n phối hết, xin t y chọn c ch đặt in's ch "print on demand" nơi đ y v tự nguyện trả c c chi ph . Gi ni m yết ở đ y l c c chi ph tối thiểu do c c hệ thống ph t h nh quốc tế quy định, ch ng t i ho n to n kh ng thu bất kỳ lợi nhuận n o trong Phật sự n y.


Product Details ISBN: 9798886660098
Publisher: Vietnam Great Tripitaka Foundation
Publication Date: July 17th, 2022
Pages: 246
Language: Vietnamese