Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung (Hardcover)

Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung By Tue Sy, Hoi Dong Hoang Phap (Producer) Cover Image

Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung (Hardcover)

$16.79


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM - THANH VĂN TẠNG - Tập 9 - KINH BỘ IX

TẠP A-H M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi n soạn

Tạp A-h m (Skt. Samyukta-āgama), truyền thống của phần lớn c c học ph i sơ kỳ Phật gi o, ngoại trừ Hữu bộ, liệt k l bộ thứ ba trong bốn A-h m, tương đương với Samyutta thuộc bộ thứ tư trong năm bộ Nikāya (Pāli), được bi n tập trong đại hội kết tập lần thứ nhất.

Luật Ma-ha Tăng kỳ, thuộc Đại ch ng bộ (Mahāsaṅgika), ch p: "T n giả A-nan tụng lại to n bộ Ph p tạng như vậy. Những kinh c văn c d i được tập hợp th nh một bộ gọi l Trường A-h m. Văn c vừa, tập hợp th nh bộ Trung A-h m. Văn c tạp, tập hợp th nh bộ Tạp A-h m. C c thể t i như Căn tạp, Lực tạp, Gi c tạp, Đạo tạp, v n v n, được gọi l tạp."

C c bộ Luật kh c, ch p về đại hội kết tập n y, m hầu hết H n dịch đều gọi l 雜 "tạp" với giải th ch gần tương tợ, nhưng kh ng x c nghĩa. Từ "tạp" được giải th ch như vậy kh ng ho n to n c nghĩa "pha tạp" hay "tạp loạn", nghĩa l pha trộn nhiều thứ linh tinh kh c nhau v o một g i. Từ n y được thấy x c định hơn theo giải th ch của T -ni mẫu kinh: "Trong đ , tương ưng (li n hệ) Tỳ-kheo, tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Đế Th ch, tương ưng chư Thi n, tương ưng Phạm Thi n; những kinh như vậy được tập hợp th nh một bộ gọi l Tạp A-h m." N i l tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Phạm Thi n, v n v n, cho thấy c c tương đương của ch ng trong Pāli: Bhikkhunī-samyutta, Brahma-samyutta. "Tạp" được giải th ch như vậy h m nghĩa "tương ưng", chỉ r những kinh li n hệ đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, chư Thi n, v n v n được tập hợp th nh một bộ. Nghĩa Tịnh v Huyền Trang đều hiểu theo nghĩa n y, do đ dịch l Tương ưng A-cấp-ma. Từ Sanskrit saṃyukta, nguy n l ph n từ qu khứ thụ động bởi động từ căn sam-YUJ, c nghĩa l kết hợp, nối kết hai c i lại với nhau như buộc hai con b v o trong một cỗ xe k o. nghĩa nối kết hay "tương ưng" n y được thấy r trong giải th ch của Hữu bộ t -nại-da tạp sự. Theo đ , những kinh c nội dung li n hệ (=tương ưng) đến năm uẩn, được tập hợp th nh "Phẩm Uẩn"; những kinh c nội dung li n hệ đến xứ, giới, được tập hợp th nh c c phẩm "Xứ" v "Giới".


Ghi ch

1. Bộ Tạp A-h m n y gồm c 3 quyển (q.1-3) do Tuệ Sỹ v Th ch Đức Thắng dịch Việt, cộng 1's ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi n soạn.

2. To n bộ's ch do Hội Ấn H nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h nh phi lợi nhuận. Với t m nguyện c ng dường Ph p th , Hội Ấn H nh ĐTKVN lần lượt in c c Kinh Luật Luận tr n giấy tốt v b a d y tại c c nh in chuy n dụng để c ng dường thập phương. Ngo i ra, nếu qu vị muốn thỉnh Kinh's ch theo nhu cầu c nh n m kh ng bị gi n đoạn, hay trường hợp Kinh's ch in đ ph n phối hết, xin t y chọn c ch đặt in's ch "print on demand" nơi đ y v tự nguyện trả c c chi ph . Gi ni m yết ở đ y l c c chi ph tối thiểu do c c hệ thống ph t h nh quốc tế quy định, ch ng t i ho n to n kh ng thu bất kỳ lợi nhuận n o trong Phật sự n y.

Product Details ISBN: 9798886660173
Publisher: Vietnam Great Tripitaka Foundation
Publication Date: July 17th, 2022
Pages: 338
Language: Vietnamese